جستجوی پزشک: قلب و عروق - اصفهان


دکتر جمشید نجفیان

دکتر جمشید نجفیان

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

خیابان محتشم کاشانی - ساختمان پردیس شمالی


دکتر علیرضا خسروانی

دکتر علیرضا خسروانی

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

شمس آبادی - چهارراه قصر - ساختمان قصر نور


دکتر علی ترکان

دکتر علی ترکان

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

خیابان شریعتی - ساختمان فراز - طبقه 4


دکتر محمود سعیدی

دکتر محمود سعیدی

قلب و عروق

جراح قلب و عروق

خیابان شریعتی غربی - نرسیده به حکیم نظامی - ساختمان 110


دکتر افشین امیرپور

دکتر افشین امیرپور

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

خیابان مشتاق سوم - بیمارستان شهید چمران


دکتر علی پورمقدس

دکتر علی پورمقدس

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

خیابان فردوسی - ساختمان میخک


دکتر مسعود پورمقدس

دکتر مسعود پورمقدس

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

خیابان سیدعلیخان - جنب مسجد الهادی - ساختمان نیکان


دکتر مرضیه تاجمیر ریحانی

دکتر مرضیه تاجمیر ریحانی

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

دروازه شیراز - ساختمان سپهر - طبقه 3


دکتر احمدرضا نصر

دکتر احمدرضا نصر

قلب و عروق

جراح قلب و عروق

خیابان شمس آبادی - چهارراه قصر - روبه روی بانک ملت - ساختمان رودکی - طبقه 3


دکتر فاطمه عباسیان

دکتر فاطمه عباسیان

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

خیابان بزرگمهر - چهارراه هشت بهشت - ساختمان سروش - طبقه 1