جستجوی پزشک: گوش، حلق و بینی - تبریز


دکتر قدرت محمدی

دکتر قدرت محمدی

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی

خیابان ازادی - مابین گلباد و گلگشت


دکتر حسن رسام

دکتر حسن رسام

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی

هفده شهریور جدید - مجتمع پزشکی صدرا


دکتر فریناز کلاهی ستوبادی

دکتر فریناز کلاهی ستوبادی

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی

خیابان هفده شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - پلاک 14


دکتر حسین بابایی غازانی

دکتر حسین بابایی غازانی

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی

خیابان شریعتی جنوبی - روبه روی کوچه ارک - کوچه چایچی - ساختمان 88


دکتر حمیرا رشدی

دکتر حمیرا رشدی

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی

چهارراه باغشمال - پشت رادیولوژی ایران


دکتر هوشنگ احمدپور

دکتر هوشنگ احمدپور

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی

خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک


دکتر بهروز بایبوردی

دکتر بهروز بایبوردی

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی

تقاطع هفده شهریور جدید و طالقانی - طبقه اول رادیولوژی شهریار


دکتر محمدبهزاد اوخساری

دکتر محمدبهزاد اوخساری

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی

هفده شهریور جدید - جنب آزمایشگاه مهر - ساختمان رونق


دکتر هاشم پویا

دکتر هاشم پویا

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی

هفده شهریور جدید - نرسیده به باغشمال - ساختمان صدرا


دکتر مجید شاه‌قاسمی

دکتر مجید شاه‌قاسمی

گوش، حلق و بینی

متخصص گوش و حلق و بینی

کوی ولیعصر - فلکه بزرگ - ساختمان عزیزی - طبقه 2