جستجوی پزشک: پزشک عمومی - تبریز


دکتر محمدباقر فضل جو

دکتر محمدباقر فضل جو

پزشک عمومی

پزشک عمومی

خیابان پاستور - مابین طالقانی و ارتش - نبش کوچه گلزار بزرگ - طبقه 5