جستجوی پزشک: تصویربرداری (رادیولوژی) - تبریز


دکتر ریتا سرخوش

دکتر ریتا سرخوش

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان آزادی - نبش گلگشت - کلینیک گلگشت - طبقه 4


دکتر مسعود نعمتی

دکتر مسعود نعمتی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان ششگلان - بیمارستان کودکان


دکتر محمدکاظم طرزمنی

دکتر محمدکاظم طرزمنی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان آزادی - کلینیک شیخ الرئیس


دکتر ونوس قطره سامانی

دکتر ونوس قطره سامانی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان 22 - طبقه 1


دکتر ناهید بهارآور

دکتر ناهید بهارآور

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

بیمارستان 22 بهمن - بخش رادیولوژی


دکتر رضا جوادرشید

دکتر رضا جوادرشید

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان آزادی - کلینیک شیخ الرئیس - بیمارستان امام رضا - بخش رادیولوژی


دکتر رقیه جباری

دکتر رقیه جباری

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

تقاطع ارتش جنوبی با پاستور - ساختمان پژواک


دکتر محسن شفیع‌زاده

دکتر محسن شفیع‌زاده

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان پاستور جدید - ساختمان پردیس - بیمارستان سینا - بخش رادیولوژی


دکتر شهدخت شاهین

دکتر شهدخت شاهین

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

هفده شهریور جدید - روبه روی برج آذربایجان - رادیولوژی شاهین


دکتر حبیب قادری

دکتر حبیب قادری

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان آبان - رادیولوژی قادری