جستجوی پزشک: تصویربرداری (رادیولوژی) - مشهد


دکتر عبداله شاهرخ

دکتر عبداله شاهرخ

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

جنب پیروزی 32 - روبه روی بانک ملت


دکتر آزیتا آذریان

دکتر آزیتا آذریان

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

احمدآباد - بلوار بعثت - پلاک 10


دکتر دنیا فرخ تهرانی

دکتر دنیا فرخ تهرانی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان کوهسنگی - بین کوهسنگی 12 و 14 - پلاک 124


دکتر بهروز دواچی

دکتر بهروز دواچی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان دانشگاه - دانشگاه 18 - ساختمان 999 - رادیولوژی مهر


دکتر مژده شمسی

دکتر مژده شمسی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

سی متری طلاب - چهارراه برق - سی متری مفتح دوم


دکتر احمد آزادمند

دکتر احمد آزادمند

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان رازی - پلاک 26


دکتر مهدی اسفندیاری

دکتر مهدی اسفندیاری

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

احمدآباد - نبش محتشمی 1 - پلاک 75


دکتر محمدرضا داودی

دکتر محمدرضا داودی

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

خیابان گلستان شرقی - پلاک 92


دکتر هلن صاحب قلم

دکتر هلن صاحب قلم

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

چهارراه دکترا - خیابان چمران


دکتر محمدجواد کوثر

دکتر محمدجواد کوثر

تصویربرداری (رادیولوژی)

تصویربرداری (رادیولوژی)

مطهری شمالی - چهارراه 35 متری - جنب داروخانه مهدی