مشاوره ازدواج چگونه است؟ معرفی بهترین مشاوران ازدواج ایران 2


معرفی تخصص مشاوره ازدواج

مشاوره ازدواج نوعی از درمان است که به زوجین کمک می‌کند تا برای ازدواج آماده شوند. مشاوره ازدواج می‌تواند این اطمینان را حاصل کند که شما و شریکتان یک رابطه سالم و قوی خواهید داشت. مشاوره ازدواج شانس شما را برای داشتن یک ازدواج پایدار و رضایت بخش افزایش می‌دهد و به شما در پیدا کردن نقاط ضعفی که در آینده ممکن است مشکل ساز شوند، کمک می‌کند.

مشاوره ازدواج

 

نسل های قبل بر این باور بودند که ازدواج هندوانه ای در بسته است! یعنی تا با شریک زندگیت زیر یک سقف نروی نمیتوانی بدانی که در کنار او چه زندگی ای خواهی داشت، این باور درست است اگر شما بخواهید به سبک نسل قبل ازدواج و زندگی کنید اما همانطور که شما در نسل جدید امکاناتی دارید که سختی های زندگی نسل قبل را برای شما بی معنا کرده است، برای ازدواج نیز دانش و ابزارهایی در دسترس شما وجود دارد که دربسته بودن هندوانه ازدواج را بی معنا می‌کند و به شما این امکان را می دهد که بدون تجربه کردن شکست ها و رنج های عاطفی بی مورد پیش از شروع زندگی مشترک، متوجه شوید که آیا او شخص مناسبی برای ازدواج با شما هست یا خیر.

اما برای اینکه بدانید نحوۀ صحیح ایجاد شناخت چگونه است، مشاورشما را راهنمایی می‌کند و با این رویکرد از فروپاشی زودهنگام خانواده ها و تبعات آن جلوگیری می‌کند.

 

مراحل ازدواج موفق

مرحله اول : انتخاب همسر 

با این شرایط که فردی را انتخاب کنند که  دارای اخلاق و روحیات و شخصیت متناسب و شیوه های زندگی  مشابه با یکدیگر باشند و به اصطلاح دنیای مشترکی داشته باشند تا بتوانند به درک متقابلی از یکدیگر برسند.

مرحله دوم: مدیریت رابطه 

آنچه که به عنوان یک مقوله نسبتاً پیچیده نیاز به آگاهی دارد و افراد می‌توانند از طریق مطالعه یا مراجعه به مشاور آنرا بیاموزند.

اهمیت مشاوره ازدواج

مشاور به شما آموزش می‌دهد که چگونه در کمترین زمان، فرد مناسب یا نامناسب برای ازدواج را تشخیص دهید و با آگاهی کامل تصمیم نهایی تان را بگیرید.

و آگاهی لازم  برای ساخت یک ازدواج موفق و زندگی زناشویی ایده آل را در اختیار شما قرار می‌دهد.

مشاوره ازدواج مناسب همه افرادی ست که می‌خواهند رابطه ای را شکل دهند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند و در یک کلام معتقدند پیشگیری بهتر از درمان است.

شناخت سطحی و بسنده کردن بسیاری از الگوهای ازدواج، به زیبایی، پول و امکانات رفاهی همسر منجر به تشکیل خانواده هایی می‌گردد که تنها تضمین پایداری آنها، مهریه های سنگین و ترس از عواقب اجتماعی و اقتصادی برای زن و یا فرزندان حاصل طلاق است.

 

ﻣﺸﺎوره ازدواج از راه ﻫﺎی زیر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ کمک می‌کند:

 1.  ﻧﻘﺎط ﺗﻮاﻓﻖ، ﺗﻔﺎﻫﻢ و اﺧﺘﻼف ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
 2. ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ ﻫﻤﺨﻮان و ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 3. ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﺷﻤﺎ را در ﻣﻬﺎرتﻫﺎى ﻻزم ﺑﺮاى ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮک، ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 4. ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮک آﻳﻨﺪه ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
 5. آنچه ﺑﺎید ﺑﺮاى ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﻰ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻳﺎ آنﭼﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ آنﻫﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻰﻛﻨﺪ.

 

در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺸﺎوره ﭘﻴﺶ از ازدواج ﭼﻪ روﻧﺪی را طی ﺧﻮاهید کرد؟

 • ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰشود ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاى ﺷﺮوع روﻧﺪ ﻣﺸﺎوره آﻣﺎدﮔﻰ دارﻳﺪ (ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻟﻴه ﻻزم از ﺧﻮد، از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى ﻫﻢ).
 • اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻟﻴﻪ را ﻧﺪارﻳﺪ  ﺷﻤﺎ را در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨند.
 • ﺗﺴﺖﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰﻫﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰشود.
 • ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻰ  و با مشارکت خودتان تحلیل می شوند.
 • ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻘﺎط اﻳﺠﺎد ریسک و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ آﻳﻨﺪهﺗﺎن، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى کمک ﻣﻰشود.
 • ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﮔﺎﻫﻰ داده می شود ﻛﺪام ﻧﻘﺎط ریسک ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻛﺪامیک ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻰ داده می‌شود.

موضوعات مشاوره ازدواج

در مشاوره ازدواج به موضوعات بسیار زیادی پرداخته می‌شود که ما در ادامه مقاله به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:

1. تشخیص اختلالات روحی

از آنجا که ابتلا به بیماری ها و معضلات روحی تمام حیات فرد را تحت الشعاع قرار می‌دهد و تأثیر منفی بر روابط وی می‌گذارد، بنابراین بسیار مهم است که افراد قبل از ازدواج از سلامت روانی یکدیگر اطمینان حاصل کنند.

و از آنجایی که در اکثر موارد نمی‌توان خصلت های روحی و یا نارسایی های روانی را به راحتی مشاهده کرد در نتیجه برای شناخت این موارد نمی‌توان صرفا به آشنایی های متعارف، اکتفا کرد. لذا برای تشخیص به موقع و کنترل این بیماری ها، نیاز به کمک گرفتن از روانشناس است تا از عواقب بدتر جلوگیری شود.

2. شناخت صحیح و کامل تر از درونیات فرد مقابل

روانشناس توسط آزمون های روانشناختی و مصاحبه و تکنیک های مختلف به همراه تجاربی که دارد، تصویر روشن تری از شخصیت، اخلاق و روحیات افراد به دست می آورد. در نتیجه به درک بهتری از یکدیگر میرسید و در صورتی که قبل از ازدواج، مشاور ویژگی های شخصیتی شمارا متناسب با یکدیگر تشخیص دهد درآینده به احتمال بیشتری تفاهم خواهید داشت.

3. انتخاب صحیح

تحقق ازدواج در قلب های ما حادث میشود نه در یک محضر یا خانه یا تالار یا سالن مجلل یا هتل گران قیمت. ازدواج ارتباطی عمیق و صمیمی است. یک کانون گرم است نه یک میدان نبرد. ازدواج یک انتخاب است پس لازم است آگاهانه باشد و به جای توجه صرف به ظواهر و تجملات، می بایست کسی را انتخاب کنید که از لحاظ روحی با او سازگارباشید، کسی که در حوزه علوم روانشناختی متخصص است می‌تواند شما را در این زمینه یاری کند.

4. تست های مشاوره ازدواج

اجرا و تفسیر این آزمون ها بر عهده روانشناس است که در کوتاه ترین زمان اطلاعات بسیاری به دست می‌دهند، مشاوران برای راهنمایی قبل از ازدواج آزمون های مختلفی برای تشخیص ویژگی ها روحی افراد انجام می‌دهند.

5. کمک به خودشناسی

یکی از اهداف مشاور کمک به بالا بردن سطح خودشناسی شما و تمرکز به درون و خود واقعی شماست، تا خود را به خوبی نشناسید، نمی‌توانید همسر ایده آل را پیدا و یا حتی نظر او را به خود جلب کنید. همچنین به شما کمک می‌کند بتوانید تمامی موانع بر سر راه آگاهی شما از خواستۀ دلتان وجود دارد را از سر راه بردارید و به این صورت به طور دقیق تر اهداف و انتظارات و خواسته ها و نیازهای خود را بشناسید و فردی که مطابق با ویژگی های شماست را انتخاب کنید.

6. برخورد صحیح با مشکلات و سوتفاهم ها

همسران به کمک مشاوره می‌توانند درک خویش را نسبت به همسر و نیازهای او افزایش دهند. همچنین یاد بگیرند چگونه یک ارتباط هدفمند میتواند باعث جاودانگی عشق، احساس و درک می‌شود.

اگردرروابط فردی و یا در زندگی مشترک دچارسوتفاهم شده اید یا حتی از این قضیه متضرر شده اید، مطمئن باشید که می‌توان برای هر مانع و چالشی راهکار مناسب یافت.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻠﺴﺎت مشاوره ازدواج

جلسه اول (زوﺟﻰ) – ﺗﺎ 2 ﺳﺎﻋﺖ:

 • بررسی چگونگی و طول مدت آشنایی زوجین. ویژگی های فرهنگی و اجتماعی هرکدام از افراد.
 • بررسی میزان شناخت افراد از یکدیگر و ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ.
 • در مواردی در صورت صلاحدید مشاور، تکالیفی نیز به زوجین محول می‌شود.

 جلسه دوم (اﻧﻔﺮادى) – ﺗﺎ 3 ﺳﺎﻋﺖ:

 • ﺗﺤﻮﻳﻞ دادن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ از جلسه قبل
 • ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آزﻣﻮنﻫﺎى ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮاى زوج. برخی از آزمون های مورد استفاده عبارتند از: ﭘﺮﺳﺸﻨﺎمه ١٦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﺘﻞ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎمه ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺌﻮ-ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪوﺟﻬﻰ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻴﻨﻪﺳﻮﺗﺎ.

جلسه ﺳﻮم (اﻧﻔﺮادى) – ﻫﺮﻛﺪام ﺗﺎ 1.5 ﺳﺎﻋﺖ:

 •  ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﻰ
 • ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻰ ﻓﺮد + ﻣﺼﺮف دارو
 • ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮد +ﻣﺼﺮف دارو

ﺟﻠﺴﺔ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ (زوﺟﻰ) – ﺗﺎ 2 ﺳﺎﻋﺖ:

 • ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺰارش ﻣﻜﺘﻮب و ﺗﻔﺴﻴﺮ زوﺟﻰ آزﻣﻮنﻫﺎ
 • ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ریسک ازدواج ﭘﺎﻳﻴﻦ/ ﺑﺎﻻ/ ٥٠-٥٠
 • ﺷﺮح ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻣﺸﻜﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ رابطه اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن و ﺷﻮﻫﺮ
 • ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎى ﭘﺎﻳﺪار (اﺧﺘﻼﻓﺎت، ﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ) و ﺗﺄﺛﻴﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺛﺒﺎت ازدواج
 • ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺄﺛﻴﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ازدواج

مشاوره ازدواج بر اساس نیازهای اساسی زوجین

نیازهای اساسی انسان از این قرارند:

نیازبه بقا – نیاز به عشق و تعلق خاطر – نیاز به تفریح – نیاز به آزادی – نیاز به قدرت.

بهترین ازدواج، ازدواجی است که در آن نیازهای زن و شوهر به شکل زیر باشد:

 • نیاز به بقا: در حد متوسط
 • نیاز به عشق و تعلق خاطر: زیاد
 • نیاز به قدرت و آزادی: کم
 • نیاز به تفریح: زیاد

هرگونه تغییری در این الگوی کمیاب مذاکره را ضروری می‌سازد.

5 نیاز اساسی از دیدگاه گلسر

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮه را ﺑﺒﺮﻳﺪ؟

 • ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ وارد ﻓﺮاﻳﻨﺪى ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﻰ، ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﺪف “ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن” ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ذﻫﻦِ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن آنﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
 • ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺟﻠﺴﺎت را ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺗﺎن نگه دارﻳﺪ. از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﺴﺖ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮددارى ﻛﻨﻴﺪ. اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ.
 • ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﻜﺎرى و ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻢ، ﻗﺪردان ﺑﺎﺷﻴﺪ و اﻳﻦ ﻗﺪرداﻧﻰ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺑﺮاز ﻛﻨﻴﺪ.

مشاوره ازدواج

معرفی بهترین مشاوران ازدواج ایران

سایت پزشک خوب به عنوان پیشرو در زمینه همکاری با روانشناسان و مشاوران در ایران، فهرستی از بهترین مشاوران ازدواج در شهرهای مختلف ایران تهیه کرده است:

لیست مشاوران ازدواج در تهران

نام و لینک مشخصات بیشتر روانشناس آدرس

ژیلا اکبری

 میدان ونک – خیابان ملاصدرا – خیابان شیراز شمالی – نبش کوچه شهریار – پلاک 181 – طبقه 3 – واحد 16- کلینیک روانشناسی روان آرام

دکتر بهناز عطاری

 ضلع شمالی ایستگاه مترو صادقیه – نبش کوچه 7 – ساختمان آریا – طبقه 1 – واحد 3 – مرکز روانشناسی و مشاوره فرح بخش

دکتر حسین موسی زاده

  بلوار فردوس شرق – خیابان قبادی – خیابان اعتمادیان شرق – پلاک ۴۶ – طبقه 3 – واحد ۹

دکتر سحر کیانی نژاد

 خیابان شریعتی – جنب مترو قلهک – ساختمان ١٥١١ – طبقه 2 – واحد ٥ – مرکز مشاوره رهیار

 

لیست مشاوران ازدواج در مشهد

نام و لینک مشخصات بیشتر روانشناس

آدرس

لیلی عمرانی

 بلوار وکیل آباد – ابتدای هفت تیر – پلاک 1 – واحد 2 – مرکز مشاوره و روان درمانی تحلیلی روان پژوه

زهرا کیافر

 خیابان ابن سینا – ابن سینا ٦/١ (خیابان بهشت) – ساختمان آراد – طبقه ٣ – واحد ٩ – کلینیک دکتر فیاضی

مهناز شیرازی

 بلوار وکیل آباد – ابتدای هفت تیر – پلاک 1 – واحد 2 – مرکز مشاوره و روان درمانی تحلیلی روان پژوه

 

لیست مشاوران ازدواج دراصفهان

نام و لینک مشخصات بیشتر روانشناس

آدرس

دکتر امیر کشاورز

 توحید میانی – قبل از چهارراه مهرداد (از سمت دانشگاه) – جنب داروخانه دی – مجتمع زیتون – طبقه 2 – واحد 6 – مرکز مشاوره توحید

مجید اژدری نیا

 خیابان توحید میانی – چهارراه مهرداد – جنب داروخانه دی – مجتمع پزشکی زیتون – طبقه ۲ – واحد ۶ – مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان

علیرضا بابادی

 خیابان آمادگاه – ساختمان آژند – بلوک A – طبقه دوم – واحد 201 – مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی آبان اصفهان

 

لیست مشاوران ازدواج درتبریز

نام و لینک مشخصات بیشتر روانشناس

آدرس

نیره امیری

 خیابان امام – نرسیده به چهارراه آبرسان – نبش کوی سهند – ساختمان آذر – مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره روشنا

دکتر نفیسه مهدوی

 خیابان امام – بین چهارراه منصور و قطب – ساختمان سامان – طبقه 3 – مرکز مشاوره یاوران رشد

دکتر رضا عبدی   خیابان 17 شهریور جدید – برج امپراطور – طبقه سوم – واحد E – مرکز مشاوره نهال زندگی

 

لیست مشاوران ازدواج درشیراز

نام و لینک مشخصات بیشتر روانشناس

آدرس

معین خلیلی

 بلوار زند – روبروی بیمارستان سعدی – کوچه 41 – ساختمان پزشکی پارس – طبقه 2 – مرکز مشاوره بینش

رویا طاهری  بلوار زند – ابتدای 20 متری سینما سعدی یا هفت تیر – بعد از فست فود شب چره – ساختمان شیراز نقش – طبقه 5 – واحد 2 – مرکز مشاوره سلامت

صدف امامی خواه

 معالی آباد – درمانگاه آریا

لیست مشاوران ازدواج در اهواز

نام و لینک مشخصات بیشتر روانشناس آدرس

طلایه رشیدی

 خیابان نادری شرقی – خیابان مولوی (قنادان زاده) – نبش خیابان جعفری – مجتمع پزشکی اهواز – طبقه اول

فرنگیس فلاحتی

 خیابان سلمان فارسی – ابتدای خیابان خوانساری جنوبی – مجتمع پزشکی مهرگان – طبقه 4 – مرکز مشاوره مهرآوران


‎پیام بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 ‎افکار در “مشاوره ازدواج چگونه است؟ معرفی بهترین مشاوران ازدواج ایران