دکتر محمدرضا صمصام شریعت

امتیاز کاربران:

4.5  از 5  
از مجموع 27 امتیاز ثبت شده

دکتر محمدرضا صمصام شریعت

 


امتیاز کاربران

امتیاز دهید
4.5 از 5
از مجموع 27 رای ثبت شده
بیمه ها: ندارد
نشان کردن
معرفی به دوستان

گالری

رزومه

خدمات

 • مشاوره و روانشناسی بالینی (اختلالات بالینی، فردی و خانواده)
 • مشاوره ازدواج
 • رویکردهای درمان:
  - واقعیت درمانی
  - CBT
  - BAT
  - ACT
  - FAT
  - DBT
  - ST
  - CBASP
  - PSTCO

سوابق تحصیلی و حرفه‌ای

 • دکترای تخصصی روانشناسی
 • کارشناس ارشد و کارشناس روانشناسی
 • ابداع کننده درمان روانی اجتماعی بر افسردگی مزمن
 • دارای پروانه فعالیت از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • مدرس دانشگاه
 • نویسنده بیش از 31 مقاله علمی پژوهشی و 52 مقاله تخصصی در زمینه روانشناسی از جمله:
  - ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ وﯾﮋگی های ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﺣﻮادث ﺷﻐﻠﯽ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب راﻧﻨﺪﮔﺎن ﺟﺎده ای ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن
  - ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرت های زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﻋﺰت ﻧﻔﺲ، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ﻓﺮدی و اﺑﺮاز وﺟﻮد در دﺧﺘﺮان ﻧﺎﺑﯿﻨﺎ
  - ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی در روﯾﮑﺮدﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ اﺧﺘﻼﻻت اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﻣﺰﻣﻦ
  - ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺳﻨﺪرم ﻗﻠﺐ ﺷﮑﺴﺘﻪ، ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ و اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ
 • شرکت در 84 کنگره علمی و تخصصی در زمینه روانشناسی
 • نویسنده کتاب های:
  - اﺧﺘﻼل وﺳﻮاس ﻓﮑﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
  - ﻋﻮاﻣﻞ ﻣؤﺛﺮ در اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺗﺠﺎری
  - راز ارﺗﺒﺎط
  - ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺮس
 • مدرس کارگاه های:
  - ﻣﻬﺎرت های ارﺗﺒﺎﻃﯽ
  - رواﺑﻂ ﭘﯿﺶ از ازدواج
  - ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻮﻓﻖ
  - آﺳﯿﺐ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده
  - اﻧﻮاع رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ
  - ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮس
  - درﻣﺎن وﺳﻮاس ﻓﮑﺮی
  - ﺗﯿﭗ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ
  - ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﮐﻮدک

عضویت در انجمن ها

 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران

توضیحات:

 • هزینه مشاوره:
  - 45 دقیقه 150 هزار تومان
  - 60 دقیقه 200 هزار تومان
 • شماره مشاوره تلفنی و آنلاین: 09917588423

رزرو وقت حضوری

مطب 1

آدرس : اصفهان - خیابان بزرگمهر - چهارراه نورباران - ابتدای خیابان 22 بهمن - روبروی مخابرات - نبش کوچه مزروعی - مجتمع عقیق - طبقه 2 - واحد 5

لطفا منتظر بمانید

تلفن مطب:0991-315****

نقشه

loading...

ثبت نظر

امتیاز شما