جستجوی متخصص: روانشناس، مشاور - قم


دکتر زهره عباسی

دکتر زهره عباسی

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

مشاوره خانواده

آدرس مطب: قم - ابتدای بلوار امین - نبش کوچه 3 - ساختمان سپیدار - طبقه 1 - مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی فرحان


دکتر منصوره چاوشی

دکتر منصوره چاوشی

روانشناس، مشاور

مشاوره ازدواج

آدرس مطب: قم - زنبیل آباد - نبش کوچه 17 - مرکز مشاوره زندگی عاقلانه


 سید عباس ساطوریان

سید عباس ساطوریان

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: قم - ابتدای بلوار امین - نبش کوچه 3 - ساختمان سپیدار - طبقه 1 - مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی فرحان


دکتر شیما سادات برقعی

دکتر شیما سادات برقعی

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: قم - ابتدای بلوار امین - نبش کوچه 3 - ساختمان سپیدار - طبقه 1 - مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی فرحان


 عباس آینه چی

عباس آینه چی

روانشناس، مشاور

مشاوره خانواده

آدرس مطب: قم - ابتدای بلوار امین - نبش کوچه 3 - ساختمان سپیدار - طبقه 1 - مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی فرحان


 ملیحه فدایی مقدم

ملیحه فدایی مقدم

روانشناس، مشاور

سکس تراپی

آدرس مطب: قم - ابتدای بلوار امین - نبش کوچه 3 - ساختمان سپیدار - طبقه 1 - مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی فرحان


 علی اصغر سناوندی

علی اصغر سناوندی

روانشناس، مشاور

مشاوره تحصیلی و شغلی

آدرس مطب: قم - ابتدای بلوار امین - نبش کوچه 3 - ساختمان سپیدار - طبقه 1 - مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی فرحان


 عبدالاحد اسلامی

عبدالاحد اسلامی

روانشناس، مشاور

مشاوره ازدواج

آدرس مطب: قم - بلوار امین - خیابان گلستان - نبش کوچه 2 - مرکز مشاوره مأوا


 معصومه حیدری

معصومه حیدری

روانشناس، مشاور

مشاوره فردی

آدرس مطب: قم - بلوار امین - خیابان گلستان - نبش کوچه 2 - مرکز مشاوره مأوا


 علی صادقی سرشت

علی صادقی سرشت

روانشناس، مشاور

مشاوره کودک

آدرس مطب: قم - بلوار امین - خیابان گلستان - نبش کوچه 2 - مرکز مشاوره مأوا