جستجوی متخصص: قلب و عروق - شیراز


دکتر خاطره سپرهم

دکتر خاطره سپرهم

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر محمد شجاعی

دکتر محمد شجاعی

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر هومن شریعتی قادی کلایی

دکتر هومن شریعتی قادی کلایی

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر رضا صلاحی

دکتر رضا صلاحی

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر پریسا نامی

دکتر پریسا نامی

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: شیراز - خیابان قصردشت غربی - بعد از زیرگذر شاهد - بیمارستان کوثر


دکتر محمد برزوئی

دکتر محمد برزوئی

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: شیراز - خیابان اردیبهشت - روبه روی بیمارستان شفا - ساختمان حکیم - طبقه 1


دکتر مهرداد هنرور

دکتر مهرداد هنرور

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: شیراز - خیابان کریمخان - ساختمان کیمیا - طبقه 3


دکتر عبدالکریم نوروزی

دکتر عبدالکریم نوروزی

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: شیراز - خیابان زند - کوچه 28 - ساختمان فیروزه


دکتر سعید صالحپور

دکتر سعید صالحپور

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: شیراز - خیابان زند - روبه روی بیست متری - خیابان شهید عبائیان - ساختمان دی - طبقه 6


دکتر علی اکبر تابان

دکتر علی اکبر تابان

قلب و عروق

متخصص قلب و عروق

آدرس مطب: شیراز - خیابان عفیف آباد - جنب بیمارستان دکتر میر - کوچه 4