جستجوی متخصص: جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی) - تبریز


دکتر نادر طبقچی عزتی

دکتر نادر طبقچی عزتی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - چهارراه آبرسان - برج سفید - طبقه اول


دکتر علی ذوالفقاری

دکتر علی ذوالفقاری

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان 17 شهریور جدید - روبروی برج آذربایجان


دکتر محمد حیدرلو

دکتر محمد حیدرلو

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان شریعتی جنوبی - کوچه ارک


دکتر بابک فرهت

دکتر بابک فرهت

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان سعدی - ساختمان جهان سیر - طبقه 2


دکتر امیرعلی جواهری پور

دکتر امیرعلی جواهری پور

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - ساختمان صدرا - طبقه 2


دکتر علیرضا ظفربخش

دکتر علیرضا ظفربخش

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - طبقه دوم آزمایشگاه مهر


دکتر افشار زمردی

دکتر افشار زمردی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - هفده شهریور جدید - نرسیده به چهارراه باغشمال - ساختمان آبان - طبقه 6


دکتر یداله احمدی

دکتر یداله احمدی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - ارتش جنوبی - روبه روی بیمارستان الزهرا - ساختمان آفتاب - طبقه 4


دکتر احد هوشنگی

دکتر احد هوشنگی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان هفده شهریور جدید - ساختمان آبان - طبقه 3


دکتر عباس مختارخانی

دکتر عباس مختارخانی

جراح کلیه، مجاری ادراری و تناسلی (اورولوژی)

متخصص اورولوژی

آدرس مطب: تبریز - خیابان آزادی - اول بلوار - ساختمان امین