مشاوره ازدواج چگونه است؟ معرفی بهترین مشاوران ازدواج ایران

توسط علی قائم‌مقامی
این مقاله توسط علی قائم‌مقامی ترجمه شده است.

تخصص مشاوره ازدواج، مشاوره ازدواج چگونه است و چند جلسه طول می‌کشد؟

مشاوره ازدواج را میتوان به نوعی یکی از انواع رواندرمانی دانست که به زوجین کمک می‌کند تا برای ازدواج آماده شوند.

مشاوره ازدواج می‌تواند این اطمینان را حاصل کند که شما و شریکتان یک رابطه سالم و قوی خواهید داشت.

مشاوره پیش از ازدواج شانس شما را برای داشتن یک ازدواج پایدار و رضایت بخش افزایش می‌دهد و به شما در پیدا کردن نقاط ضعفی که در آینده ممکن است مشکل ساز شوند، کمک می‌کند.

البته افراد مجرد که هنوز با هیچ فردی آشنا نشده اند هم میتوانند کیس مشاوره ازدواج باشند و با کسب اطلاعات بیشتر راجع به زوایای مختلف شخصیت و نیاز های خود، دریابند که می بایست در جستجوی فردی با چه خصوصیات اخلاقی باشند.

مشاوره ازدواج

اهمیت مشاوره ازدواج

مشاور به شما آموزش می‌دهد که چگونه در کمترین زمان، فرد مناسب یا نامناسب برای ازدواج را تشخیص دهید و با آگاهی کامل تصمیم نهایی تان را بگیرید.

همچنین جلسات مشاوره، اطلاعات مورد نیاز جهت مهارت های لازم  برای ساخت یک ازدواج موفق و زندگی زناشویی ایده آل را در اختیار شما قرار می‌دهد.

مشاوره ازدواج، مناسب همه افرادی ست که می‌خواهند رابطه ای را شکل دهند و از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنند و در یک کلام معتقدند پیشگیری بهتر از درمان است.

شناخت سطحی و بسنده کردن بسیاری از الگوهای ازدواج، به زیبایی، پول و امکانات رفاهی همسر منجر به تشکیل خانواده هایی می‌گردد که تنها تضمین پایداری آنها، مهریه های سنگین و ترس از عواقب اجتماعی و اقتصادی برای زن و یا فرزندان حاصل طلاق است.

ﻣﺸﺎوره ازدواج از راه ﻫﺎی زیر ﺑﻪ ﺷﻤﺎ کمک می‌کند:

 1.  ﻧﻘﺎط ﺗﻮاﻓﻖ، ﺗﻔﺎﻫﻢ و اﺧﺘﻼف ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
 2. ﺻﻔﺎت ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ ﻫﻤﺨﻮان و ﻧﺎﻫﻤﺨﻮان ﺷﻤﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 3. ﻣﻴﺰان ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪى ﺷﻤﺎ را در ﻣﻬﺎرتﻫﺎى ﻻزم ﺑﺮاى ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮک، ارزﻳﺎﺑﻰ ﻣﻰﻛﻨﺪ.
 4. ﻣﻴﺰان اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ زﻧﺪﮔﻰ ﻣﺸﺘﺮک آﻳﻨﺪه ﺷﻤﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻰدﻫﺪ.
 5. آنچه ﺑﺎید ﺑﺮاى ﺷﺮوع زﻧﺪﮔﻰ ﻳﺎد ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ ﻳﺎ آنﭼﻪ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ آنﻫﺎ را ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ را ﮔﻮﺷﺰد ﻣﻰﻛﻨﺪ.

در ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺸﺎوره ﭘﻴﺶ از ازدواج ﭼﻪ روﻧﺪی را طی ﺧﻮاهید کرد؟

 • ﺑﺮرﺳﻰ ﻣﻰشود ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﺮاى ﺷﺮوع روﻧﺪ ﻣﺸﺎوره آﻣﺎدﮔﻰ دارﻳﺪ (ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻟﻴه ﻻزم از ﺧﻮد، از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و از ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى ﻫﻢ).
 • اﮔﺮ ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻟﻴﻪ را ﻧﺪارﻳﺪ ﺷﻤﺎ را در ﺟﻬﺖ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ راﻫﻨﻤﺎﻳﻰ ﻣﻰﻛﻨند.
 • ﺗﺴﺖﻫﺎ و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻫﺎﻳﻰ ﺑﺮاى ﺑﺮرﺳﻰﻫﺎى ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻰشود.
 • ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪدﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ و آزﻣﻮنﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻰ  و با مشارکت خودتان تحلیل می شوند.
 • ﺑﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻘﺎط اﻳﺠﺎد ریسک و ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﺑﺮاى زﻧﺪﮔﻰ آﻳﻨﺪهﺗﺎن، ﺑﻪ ﺷﻤﺎ در ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮى کمک ﻣﻰشود.
 • ﺑﻪ ﺷﻤﺎ آﮔﺎﻫﻰ داده می شود ﻛﺪام ﻧﻘﺎط ریسک ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻛﺪامیک ﭘﺎﻳﺪار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • در ﺻﻮرت ﻧﻴﺎز، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺟﻠﺴﺎت آﻣﻮزﺷﻰ داده می‌شود.

موضوعاتی که در مشاوره ازدواج مورد توجه قرار می گیرند

در مشاوره ازدواج به موضوعات بسیار زیادی پرداخته می‌شود که ما در ادامه مقاله به مهمترین آنها اشاره می‌کنیم:

۱. تشخیص اختلالات روحی

از آنجا که ابتلا به بیماری ها و معضلات روحی تمام حیات فرد را تحت الشعاع قرار می‌دهد و تأثیر منفی بر روابط وی می‌گذارد، بنابراین بسیار مهم است که افراد قبل از ازدواج از سلامت روانی یکدیگر اطمینان حاصل کنند.

و از آنجایی که در اکثر موارد نمی‌توان خصلت های روحی و یا نارسایی های روانی را به راحتی مشاهده کرد در نتیجه برای شناخت این موارد نمی‌توان صرفا به آشنایی های متعارف، اکتفا کرد. لذا برای تشخیص به موقع و کنترل این بیماری ها، نیاز به کمک گرفتن از روانشناس است تا از عواقب بدتر جلوگیری شود.

۲. شناخت صحیح و کامل تر از شخصیت و درونیات فرد مقابل

روانشناس توسط آزمون های روانشناختی و مصاحبه و تکنیک های مختلف به همراه تجاربی که دارد، تصویر روشن تری از شخصیت، اخلاق و روحیات افراد به دست می آورد. در نتیجه به درک بهتری از یکدیگر میرسید و در صورتی که قبل از ازدواج، مشاور ویژگی های شخصیتی شمارا متناسب با یکدیگر تشخیص دهد درآینده به احتمال بیشتری تفاهم خواهید داشت.

۳. انتخاب صحیح همسر

تحقق ازدواج در قلب های ما حادث میشود نه در یک محضر یا خانه یا تالار یا سالن مجلل یا هتل گران قیمت. ازدواج ارتباطی عمیق و صمیمی است. یک کانون گرم است نه یک میدان نبرد. ازدواج یک انتخاب است پس لازم است آگاهانه باشد و به جای توجه صرف به ظواهر و تجملات، می بایست کسی را انتخاب کنید که از لحاظ روحی با او سازگارباشید.

کسی که در حوزه علوم روانشناختی متخصص است می‌تواند شما را در این زمینه یاری کند تا بهترین انتخاب ممکن را داشته باشید.

لیست بهترین مشاوران پیش از ازدواج ایران

۴. تست های مشاوره ازدواج

اجرا و تفسیر این آزمون ها بر عهده روانشناس است که در کوتاه ترین زمان اطلاعات بسیاری به دست می‌دهند، مشاوران برای راهنمایی قبل از ازدواج آزمون های مختلفی برای تشخیص ویژگی ها روحی افراد انجام می‌دهند. که از بین آنها میتوان تست شخصیت شانزده عاملی کتل، پنج عاملی نئو و تست MMPI را نام برد.

تست روانشناسی

۵. کمک به خودشناسی بیشتر

یکی از اهداف مشاور کمک به بالا بردن سطح خودشناسی شما و تمرکز به درون و خود واقعی شماست، تا خود را به خوبی نشناسید، نمی‌توانید همسر ایده آل را پیدا و یا حتی نظر او را به خود جلب کنید. همچنین به شما کمک می‌کند بتوانید تمامی موانع بر سر راه آگاهی شما از خواسته دلتان وجود دارد را از سر راه بردارید و به این صورت به طور دقیق تر اهداف و انتظارات و خواسته ها و نیازهای خود را بشناسید و فردی که مطابق با ویژگی های شماست را انتخاب کنید.

۶. آموزش نحوه برخورد صحیح با مشکلات و سوتفاهم ها

همسران به کمک مشاوره می‌توانند درک خویش را نسبت به همسر و نیازهای او افزایش دهند. همچنین یاد بگیرند چگونه یک ارتباط هدفمند میتواند باعث جاودانگی عشق، احساس و درک شود.

اگردرروابط فردی و یا در زندگی مشترک دچارسوتفاهم شده اید یا حتی از این قضیه متضرر شده اید، مطمئن باشید که می‌توان برای هر مانع و چالشی راهکار مناسب یافت.

ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻠﺴﺎت مشاوره پیش از ازدواج

جلسه اول مشاوره ازدواج (زوﺟﻰ) – ﺗﺎ ۲ ﺳﺎﻋﺖ:

 • بررسی چگونگی و طول مدت آشنایی زوجین. ویژگی های فرهنگی و اجتماعی هرکدام از افراد.
 • بررسی میزان شناخت افراد از یکدیگر و ﻣﻴﺰان آﺷﻨﺎﻳﻰ ﻫﺮﻛﺪام ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎى ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﺑﺎﻫﻢ.
 • در مواردی در صورت صلاحدید مشاور، تکالیفی نیز به زوجین محول می‌شود.

 جلسه دوم مشاوره ازدواج (اﻧﻔﺮادى) – ﺗﺎ ۳ ﺳﺎﻋﺖ:

 • ﺗﺤﻮﻳﻞ دادن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ از جلسه قبل
 • ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آزﻣﻮنﻫﺎى ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﺮاى زوج. برخی از آزمون های مورد استفاده عبارتند از: ﭘﺮﺳﺸﻨﺎمه ١٦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻛﺘﻞ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎمه ﭘﻨﺞ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺌﻮ-ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﭼﻨﺪوﺟﻬﻰ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻣﻴﻨﻪﺳﻮﺗﺎ.

جلسه ﺳﻮم مشاوره ازدواج (اﻧﻔﺮادى) – ﻫﺮﻛﺪام ﺗﺎ ۱.۵ ﺳﺎﻋﺖ:

 •  ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ مسائل ﺧﺎﻧﻮاده اﺻﻠﻰ
 • ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﻴﺖ رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻰ ﻓﺮد + ﻣﺼﺮف دارو
 • ﺑﺮرﺳﻰ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺴﻤﺎﻧﻰ ﻓﺮد +ﻣﺼﺮف دارو

ﺟﻠﺴﺔ ﭘﺎﻳﺎﻧﻰ مشاوره ازدواج (زوﺟﻰ) – ﺗﺎ ۲ ﺳﺎﻋﺖ:

 • ﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﺰارش ﻣﻜﺘﻮب و ﺗﻔﺴﻴﺮ زوﺟﻰ آزﻣﻮنﻫﺎ
 • ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ریسک ازدواج ﭘﺎﻳﻴﻦ/ ﺑﺎﻻ/ ۵۰-۵۰
 • ﺷﺮح ﻧﻘﺎط ﻗﻮت، ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و ﻣﺸﻜﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﻰ رابطه اﻳﻦ دو ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان زن و ﺷﻮﻫﺮ
 • ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺗﻔﺎوتﻫﺎى ﭘﺎﻳﺪار (اﺧﺘﻼﻓﺎت، ﺗﻔﺎﻫﻢﻫﺎ و وﻳﮋﮔﻰﻫﺎى ﺷﺨﺼﻴﺘﻰ) و ﺗﺄﺛﻴﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺛﺒﺎت ازدواج
 • ﺗﻮﺿﻴﺢ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮﻃﺮف ﺷﺪن ﺑﺎ آﻣﻮزش و ﺗﺄﺛﻴﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ازدواج

 

مشاوره ازدواج بر اساس نیازهای اساسی زوجین

نیازهای اساسی انسان از این قرارند:

 • نیاز به بقا
 • نیاز به عشق و تعلق خاطر
 • نیاز به تفریح
 • نیاز به آزادی
 • نیاز به قدرت

بهترین ازدواج، ازدواجی است که در آن نیازهای زن و شوهر به شکل زیر باشد:

 • نیاز به بقا: در حد متوسط
 • نیاز به عشق و تعلق خاطر: زیاد
 • نیاز به قدرت و آزادی: کم
 • نیاز به تفریح: زیاد

هرگونه تغییری در این الگوی کمیاب مذاکره را ضروری می‌سازد.

5 نیاز اساسی از دیدگاه گلسر

ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮه را ﺑﺒﺮﻳﺪ؟

 • ﺑﭙﺬﻳﺮﻳﺪ وارد ﻓﺮاﻳﻨﺪى ﻣﻰﺷﻮﻳﺪ ﻛﻪ در ﻣﻮاﻗﻌﻰ، ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺎﻟﺶﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 • ﺑﻪ ﻳﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻫﺪف “ﺑﺮﻧﺪه ﺷﺪن” ﻧﻴﺴﺖ و ﻧﻴﺎز اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮ دو ﻧﻔﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ذﻫﻦِ ﺑﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و آﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ دادن آنﭼﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ.
 • ﻣﻜﺎﻟﻤﺎت ﺟﻠﺴﺎت را ﺑﻴﻦ ﺧﻮدﺗﺎن نگه دارﻳﺪ. از ﺻﺤﺒﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد دﻳﮕﺮ ﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﭘﺴﺖ در ﺷﺒﻜﻪﻫﺎى اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ در ﻣﻮرد ﻣﻮﺿﻮع ﺟﻠﺴﺎت ﺧﻮددارى ﻛﻨﻴﺪ. اﻋﺘﻤﺎد ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﭘﻴﺸﺒﺮد اﻫﺪاف ﻣﺸﺎوره اﺳﺖ.
 • ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﻤﻜﺎرى و ﺷﺮﻛﺖ در ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﻢ، ﻗﺪردان ﺑﺎﺷﻴﺪ و اﻳﻦ ﻗﺪرداﻧﻰ را ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﺑﺮاز ﻛﻨﻴﺪ.

نویسنده: میترا سیفان – روانشناس

 

معرفی بهترین مشاوران ازدواج ایران

سایت پزشک خوب به عنوان پیشرو در زمینه همکاری با روانشناسان و مشاوران در ایران، فهرستی از بهترین مشاوران ازدواج در شهرهای مختلف ایران تهیه کرده است:

لیست مشاوران ازدواج در تهران

نام و لینک مشخصات بیشتر روانشناس آدرس

دکتر فهیمه برخورداری

خیابان نبرد جنوبی – خیابان ده حقی – تقاطع شاهد – ساختمان ۳۸۸ – طبقه ۳ – واحد ۹ – کلینیک رایین

مهدیه سادات صدر

خیابان شریعتی – روبروی حسینیه ارشاد – بن بست هدیه – پلاک ۸ – واحد ۱۳ – مرکز مشاوره مرهم

دکتر حسن شمس اسفندآباد

انتهای خیابان ستارخان – خیابان سازمان آب – نرسیده به گلناز شمالی – پلاک ۳۰۲ – واحد ۱۴ – طبقه ۳ – مرکز مشاوره و روانشناسی رهنما

دکتر سحر کیانی نژاد

 خیابان شریعتی – جنب مترو قلهک – ساختمان ١٥١١ – طبقه ۲ – واحد ٥ – مرکز مشاوره رهیار

لیست مشاوران ازدواج در مشهد

نام و لینک مشخصات بیشتر روانشناس

آدرس

دکتر هدی نداف شرق

امامت ۲۲ – ساختمان پزشکان پاستور – طبقه چهارم – مرکز مشاوره رسا

زهرا کیافر

 خیابان ابن سینا – ابن سینا ٦/١ (خیابان بهشت) – ساختمان آراد – طبقه ٣ – واحد ٩ – کلینیک دکتر فیاضی

دکتر سیده نرگس گلستان

چهارراه معلم – نبش سیدرضی ۲۴ – پلاک ۲۵۶ – واحد ۳ – مرکز مشاوره بهار اندیشه

لیست مشاوران ازدواج در اصفهان

نام و لینک مشخصات بیشتر روانشناس آدرس

دکتر امیر کشاورز

 توحید میانی – قبل از چهارراه مهرداد (از سمت دانشگاه) – جنب داروخانه دی – مجتمع زیتون – طبقه ۲ – واحد ۶ – مرکز مشاوره توحید

فهیمه رحمتی

خیابان شیخ صدوق شمالی – خیابان هفت دست شرقی – بن بست نمکدان – پلاک ۲۰۳ – کلینیک آبان

دکتر محمدرضا صمصام شریعت

خیابان بزرگمهر – چهارراه نورباران – ابتدای خیابان ۲۲ بهمن – روبروی مخابرات – نبش کوچه مزروعی – مجتمع عقیق – طبقه ۲ – واحد ۵

لیست مشاوران ازدواج در تبریز

نام و لینک مشخصات بیشتر روانشناس

آدرس

دکتر صالح قلی پور

چهارراه آبرسان – نبش قنادی تشریفات – برج سفید ۲ (SMP) – طبقه ۵ – واحد D5 – مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانش

دکتر پرستو امیری

خیابان ۱۷ شهریور جدید – روبروی بستنی وحید – کوچه مه پیکر – پلاک ۱ – طبقه ۳ – مؤسسه آرامش اندیشه

دکتر احد آهنگر چهارراه باغشمال – ۵۰ متر بطرف ۱۷ شهریور – جنب داروخانه دکتر منصوری – کوچه شهید عابدی – ساختمان ۱۱۰ – طبقه ۴ – مرکز مشاوره و خدمات روانشناسی فراشناخت

لیست مشاوران ازدواج در شیراز

نام و لینک مشخصات بیشتر روانشناس

آدرس

دکتر معین خلیلی

 بلوار زند – روبروی بیمارستان سعدی – کوچه ۴۱ – ساختمان پزشکی پارس – طبقه ۲ – مرکز مشاوره بینش

زهره حقیقی مقدم ملاصدرا – ابتدای خیابان حکیمی- جنب داروخانه دکتر روستا – ساختمان حکیم – طبقه ۴ – مرکز مشاوره راه زندگی

خدیجه فتوح آبادی

معالی آباد – نبش خیابان بهاران – ساختمان آرین – طبقه ۷ – واحد ۴

لیست مشاوران ازدواج در اهواز

نام و لینک مشخصات بیشتر روانشناس آدرس

دکتر سیده زهرا علوی

امانیه – خیابان لقمان – نبش منصفی – مرکز مشاوره ندای زندگی

الهام خرم زاده

کیانپارس – بین خیابان ۱۹ و ۲۰ غربی – روبروی بازار مرو – مجتمع هدیه – طبقه ۱ – واحد ۳ – مرکز مشاوره رویش نو

شما می‌توانید برای یافتن روانشناس  معتبر از فهرست روانشناسان سایت پزشک خوب کمک بگیرید.

پزشک خوب، سامانه آنلاین رزرو اینترنتی نوبت از روانشناسان و روانپزشکان و سایر تخصص های پزشکی است که به شما کمک می‌کند بهترین متخصصان را در کوتاه ترین زمان و در نزدیکی محل زندگی خود پیدا کرده و وقت خود را به صورت “آنلاین” رزرو نمایید.

پرسش و پاسخ

پزشک خوب، نظرتان را درباره این مقاله بگویید یا سوالاتتان را بپرسید، متخصصان ما در اولین فرصت به سوالات شما پاسخ می‌دهند.

ناشناس دی ۳۰, ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲ ق٫ظ

ممنون

پاسخ
میترا سیفان بهمن ۱۴, ۱۳۹۹ - ۹:۴۰ ق٫ظ

سلام، ممنون از توجه شما

پاسخ
رویا نعمتی بهمن ۶, ۱۳۹۸ - ۹:۲۰ ق٫ظ

با سلام من چه روزهایی میتونم برای مشاوره ازدواج بیام؟

پاسخ
میترا سیفان بهمن ۱۲, ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۷ ق٫ظ

سلام به شما. پزشک خوب پلتفرم رزرو آنلاین روانشناس برای شما این امکان رو فراهم میکنه که بتوانید رزومه چندین متخصص در زمینه مشاور ازدواج رو بصورت همزمان بررسی و مقایسه و انتخاب کنید و وقت خودتون رو بصورت آنلاین رزرو کنید. لینک زیر تمام متخصصین روانشناس در زمینه ی مشاوره ازدواج هستند: https://pezeshkekhoob.com/search?page=1&specialty=13&profession=54

پاسخ
رویا نعمتی بهمن ۵, ۱۳۹۸ - ۲:۵۳ ب٫ظ

سلام ممنونم بابت مطالب خوبتون برای مشاوره به صورت تلفنی چکار باید کنم؟

پاسخ
یک مشاور روانشناس مهر ۶, ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۹ ب٫ظ

ممنون از نیم پزشک خوب بابت به اشتراک گذاری مطالب خوب

پاسخ
میترا سیفان مهر ۱۴, ۱۳۹۸ - ۲:۱۲ ب٫ظ

ممنون از حسن توجه شما

پاسخ

دیگر مقالات پیشنهادی پزشک خوب